TOIEC Grammar - Danh từ - Phần 1 - Các loại danh từ - Danh từ tập hợp

[TOEIC247.VN] Sau khi đã biết Countable NounsUnCountable Nouns là gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một loại danh từ nữa đó là Collective Nouns (Danh từ tập hợp)
Nhóm danh từ này tuy không phổ biến, nhưng khi xuất hiện thường hay gây khó khăn cho người học nhất là trong việc chia động từ phù hợp. Lúc nào danh từ tập hợp đi với động từ số ít? Lúc nào danh từ tập hợp đi với động từ số nhiều? 

Không có quy luật nào để nhớ ngoài việc bạn cảm nhận nghĩa của danh từ tập hợp trong câu hoặc/và ngữ cảnh cụ thể. Nếu trong câu hay ngữ cảnh đó danh từ tập hợp được dùng với nghĩa một tập hợp, một đơn vị thì danh từ đó đi với động từ số ít. Ngược lại, nếu trong câu đó danh từ tập hợp được dùng với nghĩa từng cá nhân, thì danh từ đó đi với động từ số nhiều. 

Lấy từ Couple  /ˈkʌp(ə)l/ làm ví dụ: 
The couple are kissing each other in park. (Cặp đôi đang hôn nhau trong công viên) 
Lúc này bạn muốn nói đến từng cá thể trong cặp đôi đang làm hành động hôn nên lúc này danh từ Couple đi với động từ số nhiều are

Each couple sits on a separate bench. 
Lúc này bạn muốn nói đến cặp đôi như một tập thể, mỗi tập thể ngồi trên một băng đá riêng biệt, nên danh từ Couple đi với động từ số ít is.  

Như đã nói ở trên, việc chọn và chia động từ cho danh từ tập hợp phụ thuộc phần lớn vào cảm nhận của bạn về nghĩa của danh từ đó trong câu hay ngữ cảnh cụ thể. Tuy nhiên, có hai quy luật có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn: 

Thói quen sử dụng ngôn ngữ: 

Người Mỹ có xu hướng xem danh từ tập hợp như một đơn vị, một tập thể. Vì vậy, trong tiếng anh Mỹ, các bạn sẽ thường thấy danh từ tập hợp đi với động từ số ít. 
The faculty is meeting today.

Người Anh thì ngược lại, có xu hướng sử dụng động từ số nhiều cho danh từ tập hợp. Vì vậy, ví dụ trên, trong tiếng anh Anh sẽ là: 
The faculty are meeting today. 

Tên cơ quan/ tổ chức: 

Danh từ tập hợp chỉ các cơ quan, hay tổ chức thì sẽ được dùng với động từ số ít. Một số cơ quan thông dụng: 
The United States, the House of Lords, Committee, and Congress

Tính nhất quán: 

Nếu một danh từ xuất hiện trong một câu hay trong một đoạn văn và được dùng với động từ số ít, thì khi xuất hiện lần tiếp theo nó cũng sẽ được dùng với động từ số ít. 

Một số danh từ tập hợp phổ biến: 

Army /ˈɑːmi/
Audience /ˈɔːdɪəns/
Board /bɔːd/
Company /ˈkʌmp(ə)ni/
Committee /kəˈmɪti:/
Faculty /ˈfak(ə)lti/
Family /ˈfam(ə)li/
Navy /ˈneɪvi/
Jury /ˈdʒʊəri/
Group /ɡruːp/
Staff /stɑːf/
Society /səˈsaɪəti/
Team /tiːm/
Troupe /truːp/
Band /band/
Crowd /kraʊd/
Congress /ˈkɒŋɡrɛs/
Crew /kruː/

                                                                                                                                                                                                     Biên tập và trình bày: TOEIC247.vn

No comments:

Post a Comment

Pages